Reklamační řád

Tento reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu Landie kouzlo potravin provozovaném společností eco & organic services s.r.o., Veliká Ves 3, 250 70, Česká republika, IČO: 28538056.

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na zboží podléhající rychlé zkáze, které při převzetí vykazuje tyto vady:

  • zboží nemá vlastnosti, které si strany ujednaly
  • je překročena maximální trvanlivost zboží
  • věc neodpovídá kvalitě podle technologického postupu a složení surovin výrobce
  • věc nevyhovuje požadavkům právních předpisů.

Má-li zboží výše uvedené vady, může spotřebitel požadovat:

  • dodání nové věci bez vad
  • přiměřenou slevu
  • vrácení zboží kupujícímu

Právo na reklamaci z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Reklamace za zboží podléhající rychlé zkáze musí být uplatněna ihned po obdržení zboží, nejpozději do tří dní, a to následovně:

  • při přebírání zboží od dopravce
  • zasláním mailu na adresu objednavky@ecoorganicservices.cz , ze kterého musí být jasné a zřejmě, že zboží má vadu. V takovém případě je přiložena fotodokumentace.

Prodávající má zájem na udržování dobrých obchodních vztahů s kupujícím, proto posoudí oprávněnost reklamace v souladu s dobrými mravy. Pokud však nelze jednoznačně posoudit oprávněnost reklamace ihned při převzetí reklamace, stanoví se lhůta pro posouzení reklamace v délce 30 dní. O výsledku uznání či neuznání reklamace je kupující informován neprodleně, v případě neuznání reklamace písemně.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. července 2016. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.