Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup přes internetový obchod Landie ... kouzlo potravin jehož provozovatelem je společnost eco & organic services s.r.o., Veliká Ves 3, 250 70, Česká republika, IČO: 28538056.

Obchodní podmínky definují a vymezují práva a povinnosti „prodávajícího“ a koncového zákazníka, dále jen „kupujícího“.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, a to občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

ZÁKLADNÍ POJMY

Prodávající je obchodní společnost eco & organic services s.r.o., Veliká Ves 3, 250 70, Česká republika, IČO: 28538056, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 148835.

Kupující je zákazník, spotřebitel, který vlastním jménem objedná a koupí od prodávajícího zboží. Kupujícím může být také podnikatel. V takovém případě se obě strany dohodli, že vzájemný obchodní vztah se bude řídit také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.)

Kupní smlouva je závazný právní vztah, který vznikne mezi prodávajícím a kupujícím okamžikem odeslání objednávky zboží. Po odeslání objednávky obdrží kupující od prodávajícího potvrzení objednávky. Takto vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze dohodou obou smluvních stran.

OBCHODNÍ PROCES

Po zanesení jednotlivých položek zboží do košíku následují tyto kroky:

 1. Shrnutí - před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
 2. Přihlásit se – kupující může objednat zboží bez registrace nebo se zaregistrovat. Údaje označené * jsou údaje povinné. Bez těchto údajů není možné postupovat dál.
 3. Adresa – kupující vyplní dodací adresu a fakturační adresu, pokud se tato liší od adresy dodací.
 4. Doprava – kupující má možnost osobního převzetí zboží nebo si nechat zboží zavést smluvím přepravcem za poplatek nebo požádat prodávajícího o zavezení zboží na základě individuálních podmínek. Smluvní přepravce informuje kupujícího o termínu dodání zboží formou SMS. Při nákupu nad 4000,-Kč je doprava zboží zdarma. Při objednávce do 2000,- Kč činí dopravné 300,- Kč + DPH, při objednávkce v rozmezí 2000 - 3000,- Kč činí dopravné 200,-Kč + DPH, při objednávkce v rozmezí 3000 - 4000,- Kč činí dopravné 100,-Kč + DPH.  Podmínky dopravy platí na území České Republiky. Nutným mezikrokem je akceptace obchodních podmínek.
 5. Potvrzení – kupující souhlasí kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“ s celkovou kupní cenou za realizovaný nákup zboží. Vlastnické právo ke zboží je do okamžiku úplného zaplacení zboží na straně prodávajícího. Při osobním převzetí zboží může kupující uhradit cenu zboží hotově nebo platební kartou. Při předání zboží smluvnímu přepravci zaplatí kupující kupní cenu hotově. Pokud je smluvní přepravce vybaven terminálem pro akceptaci platebních karet, může kupující uhradit zboží platební kartou.

CHLAZENÉ A MRAŽENÉ ZBOŽÍ ZE SORTIMENTU ECO & ORGANIC SERVICES

Chlazené a mražené zboží nemůže být expedováno smluvním přepravcem. Toto zboží může být vychystáno pouze k osobnímu odběru nebo zavezeno prodávajícím kupujícímu ve vozidle splňujícím hygienické normy pro převoz takového sortimentu, a to na základě individuálních podmínek přepravy.

ZRUŠENÍ KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část po uzavření kupní smlouvy v těchto případech:

 • Zboží se již nevyrábí.
 • Výrazně se změnila cena dodavatele zboží (více než o 20%) a prodávající o tom v době objednávky nevěděl.

V takovém případě informuje prodávající kupujícího o zrušení objednávky do tří dnů od uzavření kupní smlouvy a jeho povinností je vrátit kupujícímu celou nebo část kupní ceny, pokud tato již byla uhrazena.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

ZRUŠENÍ KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

Kupující může zrušit kupní smlouvu jen ze zákonných důvodů, jako je např. vadné plnění. Protože v nabídce na eshopu prodávajícího se jedná o zboží podléhající rychlé zkáze, neplatí ustanovení o možnosti vrácení zboží do 14 dní, jako je tomu u zboží spotřebního.

VADY V DODÁVCE

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly
 • není překročena maximální trvanlivost zboží
 • věc odpovídá kvalitě podle technologického postupu a složení surovin výrobce
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat o dodání nové věci bez vad nebo může požadovat přiměřenou slevu nebo je oprávněn zboží neprodleně vrátit kupujícímu. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

TEMÍN DODÁNÍ

Objednané zboží nemusí mít prodávající na skladě. V takovém případě informuje kupujícího o předpokládaném termínu dodávky. Pokud objednané zboží má prodávající na skladě je objednávka vyřízena následující pracovní den po jejím převzetí. O dodávce vychystané k osobnímu převzetí a o dodávce odeslané smluvním přepravcem je kupující informován mailem.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 •         Společnost eco & organic services, s.r.o., se sídlem Veliká Ves 3, 25070 Veliká Ves, IČ 28538056,  (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
 •         jméno, příjmení
 •         e-mailovou adresu
 •         telefonní číslo
 •         adresu/sídlo
 •         Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 •         Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
 •         Zpracování osobních údajů je prováděno společností eco & organic services, s.r.o. tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.
 •         Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese objednavky@ecoorganicservices.cz
 •         Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.landiekouzlopotravin.cz a www.ecoorganicservices.cz užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
 •         měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
 •         základní funkčnosti webových stránek

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 •         Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 •         Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 •         zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 •         vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 •         požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 •         vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 •         požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 •         na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 •         požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, pokud je registrován. V takovém případě má možnost v aplikaci „Můj účet“ své osobní údaje spravovat. 

Stížnosti, připomínky a reklamace kupujícího mohou být uplatněny prostřednictvím elektronické adresy objednavky@ecoorganicservices.cz.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. srpna 2019